Adatkezelési tájékoztató

Érvényes: 2023.09.26-tól

A vevő személyes adatainak védelme a Navi-Gate Kft. és partnerei számára kiemelt fontosságú. A weboldalunk használata közben megadott, azonosításra alkalmas, személyes jellegű adatok begyűjtése és feldolgozása megfelel az érvényben lévő magyar adatvédelmi előírásoknak az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény szerint.
Az Ön adatait bizalmasan kezeljük és harmadik fél számára nem továbbítjuk. kivéve, ha ez a szerződés teljesítéséhez elengedhetetlen (pl. posta, futárszolgálat). Munkatársaink, partnereink és szolgáltatóink titoktartási kötelezettséggel tartoznak felénk.

 1. Adatkezelő neve, elérhetőségei

 

Cégnév: Navi-Gate Kereskedelmi Kft. (a továbbiakban: Adatkezelő)

Levelezési cím: 1133 Budapest, Hegedűs Gyula utca 89/a

E-mail cím: support@garmin.hu

Telefonszám: 06(1)801-2830, 

 

 1. A honlapon végzett adatkezelések jogszabályi háttere, jogalapja, célja, a kezelt személyes adatok köre, valamint az adatkezelés időtartama

2.1. A kapcsolatfelvétellel együtt járó adatkezelés

 

Az adatkezelés megnevezése:

Az Adatkezelő a részére érkezett kérdéseket, tájékoztatáskéréseket megválaszolja a tájékoztatást kérő által igényelt úton (telefonon, e-mailben).

Az adatkezelés jogszabályi háttere:

Az adatkezelés hátterét a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 (2016. április 27.) rendelet (Rendelet), valamint az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) előírásai jelentik.

Az adatkezelés jogalapja:

Az adatkezelés jogalapja a Rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pontjával összhangban az Ön hozzájárulása.

Az adatkezelés célja:

Az adat kezelésének célja az, hogy a feltett kérdésére válaszolni tudjunk az Ön számára.

A kezelt adatok köre:

A kapcsolatfelvételkor név és elérhetőség (e-mail cím vagy telefonszám) megadása szükséges.

Az adatkezelés időtartama:

A kapcsolatfelvétel során küldött üzeneteket legfeljebb egy hónapig tároljuk, de bármikor lehetősége van a kapcsolatfelvétel során megadott személyes adatok törlését kérni.

 

2.2. A regisztrációval kapcsolatos adatkezelés

 

Az adatkezelés megnevezése:

Az Adatkezelő az általa üzemeltetett webáruház révén szerződéskötési lehetőséget kínál nagyértékű termékek vonatkozásában, amely termékek indokolják, hogy a szerződés létrejöttét regisztráció előzze meg.

A webáruházban szerződéses partnerek (viszonteladók) is vásárolhatnak, akiknek az Adatkezelő külön szerződéskötési megkeresési lehetőséget biztosít a regisztráció során.

Az adatkezelés jogszabályi háttere:

Az adatkezelés hátterét a Rendelet előírásai jelentik.

Az adatkezelés jogalapja:

Az adatkezelés jogalapja a Rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pontjával összhangban az Ön hozzájárulása.

Az adatkezelés célja:

Az adat kezelésének célja a felhasználó azonosítása és kapcsolattartás a szolgáltatás igénybevétele során.

A kezelt adatok köre:

A kapcsolattartó neve, e-mail címe, telefonszáma; számlázási név (cégnév) és cím, gazdálkodó szervezet esetén adószám, telefonszám; szállítási cím (kiszállítás esetén).

Az adatkezelés időtartama:

A regisztráció során megadott adatokat a regisztrációtól számított 5. év elteltét követő naptári év január 31-ig tároljuk, de bármikor lehetősége van a megadott személyes adatok törlését kérni.

 

2.3. A megrendeléssel kapcsolatos adatkezelés

 

Az adatkezelés megnevezése:

Az Adatkezelő az általa üzemeltetett webáruház révén szerződést köt a közzétett általános szerződési feltételek vagy viszonteladói szerződések feltételei szerint.

Az adatkezelés jogszabályi háttere:

Az adatkezelés jogszabályi hátterét a Rendelet és a 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről („Ptk.”), a 2001. évi CVIII. törvény az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről („E-kereskedelmi törvény”) és a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) kormányrendelet („45/2014 Kormányrendelet”) előírásai jelentik.

Az adatkezelés jogalapja:

Az adatkezelés jogalapja a Rendelet 6. cikk (1) bekezdés b) pontjával összhangban az Ön által leadott megrendelés (szerződés) teljesítése.

Az adatkezelés célja:

A megrendelés alapján létrejött szerződés teljesítése.

A kezelt adatok köre:

A megrendeléshez (kapcsolattartói) név, telefonszám, szállítási cím (kiszállítás esetén) és e-mail cím szükséges.

Az adatkezelés időtartama:

A rendelés során megadott adatokat a regisztrációtól, illetve a legutolsó rendelés leadásától (amelyik a későbbi) számított 5. év elteltét követő naptári év január 31-ig tároljuk, de bármikor lehetősége van a nem jogszabályi alapon, illetve a Rendelet felhatalmazása alapján kezelt, Ön által megadott személyes adatok törlését kérni.

 

2.4. A számlázással kapcsolatos adatkezelés

 

Az adatkezelés megnevezése:

Az Adatkezelő az általa történt értékesítésről jogszabályokban előírt bizonylatokat állít ki.

Az adatkezelés jogszabályi háttere:

Az adatkezelés hátterét a Rendelet és a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (Sztv.) rendelkezései jelentik.

Az adatkezelés jogalapja:

Az adatkezelés jogalapja a Rendelet 6. cikk (1) bekezdés c) pontja alapján az Adatkezelőt terhelő, a Sztv.-ben megfogalmazott jogi kötelezettség teljesítése.

Az adatkezelés célja:

A jogszabályoknak megfelelő számla kiállítása és a számviteli bizonylat-megőrzési kötelezettség teljesítése. Az Sztv. 169. § (1)-(2) bekezdése alapján a gazdasági társaságoknak a könyvviteli elszámolást közvetlenül és közvetetten alátámasztó számviteli bizonylatot meg kell őrizniük.

A kezelt adatok köre:

A számla kiállításához számlázási név és cím, gazdálkodó szervezet esetén adószám is szükséges.

Az adatkezelés időtartama:

A kiállított számlákat az Sztv. 169. § (2) bekezdése alapján a számla kiállításától számított 8 évig meg kell őrizni. Tájékoztatjuk arról, hogy az Adatkezelő a Rendelet 6. cikk (1) bekezdés c) pontja, illetve az Infotv. 6. § (5) bekezdés a) pontja alapján jogosult a számla kiállítása során megismert személyes adatait 8 évig megőrizni.

Az Adatkezelő az adatokat a szerződés teljesítésétől számított 8. év elteltét követő naptári év január 31-ig tárolja.

 

2.5. A fizetéshez (bankkártyás, átutalásos, illetve PayPalen és SimplePayen keresztül történő fizetéshez) kapcsolódó adatkezelés

 

Az adatkezelés megnevezése:Az Adatkezelő előrefizetés kérése esetén a pénzintézet közreműködése révén kezeli a szerződő fél fizetési kötelezettségének teljesítését.
Az adatkezelés jogszabályi háttere:

Az adatkezelés hátterét a Ptk., a Rendelet előírásai, az E-kereskedelmi törvény, valamint a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (Sztv.) rendelkezései jelentik.

Az adatkezelés jogalapja:

Az adatkezelés jogalapja a Rendelet 6. cikk (1) bekezdés b) pontjával összhangban az Ön által leadott megrendelés (szerződés) teljesítése.

Az adatkezelés célja:

Előrefizetés esetében az adatkezelés célja az, hogy az Adatkezelő tudomást szerezzen az Ön fizetési teljesítéséről, így a szerződés rá vonatkozó kötelezettségét teljesítse Ön felé.

A kezelt adatok köre:

Az adatkezelés során a bankszámlatulajdonosi név, bankszámlaszám kerül kezelésre, míg a PayPal szolgáltatás esetén a vásárló PayPal fiókhoz tartozó neve és a kifizetett összeg. SimplePay esetén a vásárló neve, email címe, telefonszáma, szállítási-, számlázási címe és a kifizetett összeg.

Címzett:

4.4., illetve PayPal fizetés esetén 4.5., SimplePay esetén 4.6. alatt

Az adatkezelés időtartama:

Az Adatkezelő az adatokat a szerződés teljesítésétől számított 8. év elteltét követő naptári év január 31-ig tárolja.

 

Adattovábbítási nyilatkozat OTP SimplePayen keresztül történő fizetéshez

Tudomásul veszem, hogy a Navi-Gate Kereskedelmi Kft. (6070 Izsák, Kinizsi u. 41.) adatkezelő által a www.garmin.hu felhasználói adatbázisában tárolt alábbi személyes adataim átadásra kerülnek az OTP Mobil Kft., mint adatfeldolgozó részére. Az adatkezelő által továbbított adatok köre az alábbi:

 • Név,
 • email cím,
 • telefonszám,
 • szállítási cím,
 • számlázási cím.

Az adatfeldolgozó által végzett adatfeldolgozási tevékenység jellege és célja a SimplePay Adatkezelési tájékoztatóban, az alábbi linken tekinthető meg: http://simplepay.hu/vasarlo-aff

 

Halasztott fizetési megoldás kapcsán bevont szolgáltató

Hírlevélküldő rendszert üzemeltető cég neve: InstaCash Kft.

Hírlevélküldő rendszert üzemeltető cég székhelye: 1015 Budapest, Szabó Ilonka utca 22. Fsz. 2. ajtó

Hírlevélküldő rendszert üzemeltető cég telefonszáma: +3617555242

Hírlevélküldő rendszert üzemeltető cég e-mail címe: bnpl@instacash.hu

Hírlevélküldő rendszert üzemeltető cég weboldala: www.instacash.hu

Az Adatfeldolgozó az Adatkezelővel kötött szerződés alapján biztosítja a részletfizetési folyamatot. Ennek során az Adatfeldolgozó az érintett nevét, telefonszámát, e-mailcímét, vásárlási adatait a részletfizetés biztosításához szükséges mértékben kezeli.

 

2.6. Az áruszállításhoz kapcsolódó adatkezelés

 

Az adatkezelés megnevezése:

Az Adatkezelő kiszállítás kérése esetén a szerződést raktárlogisztikai szolgáltató és futárszolgálat, illetve a Magyar Posta közreműködése révén teljesíti, amelyről előzetesen tájékoztatja az érintettet.

Az adatkezelés jogszabályi háttere:

Az adatkezelés hátterét a Rendelet és az E-kereskedelmi törvény előírásai jelentik.

Az adatkezelés jogalapja:

Az adatkezelés jogalapja a Rendelet 6. cikk (1) bekezdés b) pontjával összhangban az Ön által leadott megrendelés (szerződés) teljesítése.

Az adatkezelés célja:

Az áruszállítás esetében az adatkezelés célja az, hogy a megrendelt árut az Ön igényéhez alkalmazkodva szerződéses partnerünk közreműködésével kiszállítsuk az Ön számára.

A kezelt adatok köre:

Az adatkezeléshez a név, szállítási cím, e-mail cím és telefonszám megadása szükséges.

Címzett:

4.2. és 4.3. alatt

Az adatkezelés időtartama:

Az Adatkezelő az adatokat a szerződés teljesítésétől számított 5. év elteltét követő naptári év január 31-ig tárolja.

 

2.7. Elállási jog gyakorlás a fogyasztó által

 

Az adatkezelés megnevezése:

A vásárlót, mint fogyasztót megillető elállási jog gyakorlásával kapcsolatos adminisztrációs feladatok, a visszaérkezett elállási nyilatkozatok, a visszaküldött termékek feldolgozása.

Az adatkezelés jogszabályi háttere:

Az adatkezelés jogszabályi hátterét a Rendelet és a Ptk., az E-kereskedelmi törvény és a 45/2014 Kormányrendelet előírásai jelentik.

Az adatkezelés jogalapja:

Az adatkezelés jogalapja a Rendelet 6. cikk (1) bekezdés c) pontja alapján az Adatkezelőt terhelő, a Ptk.-ban és a 45/2014 Kormányrendeletben megfogalmazott jogi kötelezettség teljesítése.

Az adatkezelés célja:

Elállási jog gyakorlásának biztosítása (jogszabályi kötelezettség).

A kezelt adatok köre:

Számlázási és szállítási adatok.

Az adatkezelés időtartama:

A kiállított számlákat az Sztv. 169. § (2) bekezdése alapján a számla kiállításától számított 8 évig meg kell őrizni. Tájékoztatjuk arról, hogy az Adatkezelő a Rendelet 6. cikk (1) bekezdés c) pontja, illetve az Infotv. 6. § (5) bekezdés a) pontja alapján jogosult a számla kiállítása során megismert személyes adatait 8 évig megőrizni.

Az Adatkezelő az adatokat a szerződés teljesítésétől számított 8 év elteltét követő naptári év május 31-ig tárolja.

 

2.8. Panaszkezelés fogyasztói panasz esetén

 

Az adatkezelés leírása:

Ön termékkel vagy az Adatkezelő tevékenységével kapcsolatos fogyasztói kifogásait (panaszait) a vonatkozó eljárás szerint terjesztheti elő.

Az adatkezelés jogszabályi háttere:

Az adatkezelés jogszabályi hátterét a Rendelet és a Ptk. és az 1997. évi CLV.

törvény a fogyasztóvédelemről előírásai jelentik.

Az adatkezelés jogalapja:

Az adatkezelés jogalapja a Rendelet 6. cikk (1) bekezdés c) pontja alapján az Adatkezelőt terhelő, a Ptk.-ban és a fogyasztói panaszokra vonatkozó jogszabályokban megfogalmazott jogi kötelezettség teljesítése.

Az adatkezelés célja:

Fogyasztói panaszok kezelése (jogszabályi kötelezettség).

A kezelt adatok köre:

név, e-mail cím vagy cím, panasszal érintett személyes adatok

Az adatkezelés időtartama:

A panaszkezelés iratainak, felvételeinek megőrzése a panaszügyintézés lezárásától számított 5 év elteltét követő naptári év január 31. napjáig.

Címzett:

https://www.garmin.hu/panaszkezeles alatti hatóságok, szervek.

 

2.9. A jótállási igény érvényesítésével együtt járó adatkezelés

 

Az adatkezelés megnevezése:

Az Adatkezelő az általa értékesített egyes termékekre a jogszabályi előírásokkal összhangban 1, 2 vagy 3 év kötelező jótállást vállal. Ennek időtartamára az adatkezelő a garanciális igény érvényesítéséhez szükséges adatokat tárolja, illetve az igény érvényesítéséhez szükséges mértékben az adatokat felhasználhatja, továbbíthatja, amelyről előzetesen tájékoztatja az érintettet.

Az adatkezelés jogszabályi háttere:

Az adatkezelés hátterét a Rendelet előírásai, a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.), az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet, a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014 (II.26) kormányrendelet és a fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés keretében eladott dolgokra vonatkozó szavatossági és jótállási igények intézésének eljárási szabályairól szóló19/2014. (IV. 29.) NGM rendelet jelentik.

Az adatkezelés jogalapja:

Az adatkezelés jogalapja a Rendelet 6. cikk (1) bekezdés c) pontja alapján az Adatkezelőt terhelő, a Ptk.-ban és a jótállásra vonatkozó jogszabályokban megfogalmazott jogi kötelezettség teljesítése.

Az adatkezelés célja:

A garanciális igény teljesítése.

A kezelt adatok köre:

Az adatkezelés során az Adatkezelő az Ön nevét (cégnevet), számlázási címet, gazdálkodó szervezet esetén adószámot, a megvásárolt termék termékneve, cikkszáma és gyári számát, valamint a vásárlás időpontját kezeli.

Címzett:

https://www.garmin.hu/panaszkezeles alatti hatóságok, szervek.

Az adatkezelés időtartama:

Az adatokat az Adatkezelő a jótállási idő lejártától számított 5. év elteltét követő naptári év január 31-ig kezeli.

 

 

 

 

2.10. A terméktámogatással együtt járó adatkezelés

 

Az adatkezelés megnevezése:

Az Adatkezelő az általa értékesített egyes termékekre a jótállási időn túl is vállal terméktámogatást. Ennek időtartamára az Adatkezelő a vásárláshoz kapcsolódó adatokat tárolja, illetve a támogatásnyújtáshoz szükséges mértékben az adatokat felhasználhatja.

Az adatkezelés jogszabályi háttere:

Az adatkezelés hátterét a Rendelet előírásai jelentik.

Az adatkezelés jogalapja:

Az adatkezelés jogalapja a Rendelet 6. cikk (1) bekezdés b) pontjával összhangban az Ön által leadott megrendelés (szerződés) teljesítése.

Az adatkezelés célja:

A terméktámogatás (termékvisszahívás, szavatossággal kapcsolatos támogatás) nyújtása.

A kezelt adatok köre:

Az adatkezelés során az Adatkezelő az Ön nevét (cégnevet), e-mail címét, telefonszámát, a számlázási címet, gazdálkodó szervezet esetén az adószámot, a megvásárolt termék termékneve, cikkszáma és gyári számát, valamint a vásárlás időpontját kezeli.

Az adatkezelés időtartama:

Az adatokat az Adatkezelő a szerződés teljesítésétől számított 5. év elteltét követő naptári év január 31-ig kezeli.

 

2.11. Közösségi oldalakon való megjelenés

 

Az adatkezelés leírása:

Az Adatkezelő közösségi oldalakon keresztül kapcsolatot tart a honlap felhasználóival, a webáruház felhasználóival és vásárlóival.

A Facebook és az Instagram önálló adatkezelők.

Az egyes platformok kapcsán további részletes információkat és beállítási tudnivalókat az egyes platformok adatvédelmi nyilatkozatában talál:

https://hu-hu.facebook.com/privacy/explanation

https://help.instagram.com/478745558852511

Az adatkezelés jogszabályi háttere:

Az adatkezelés jogszabályi hátterét a Rendelet és az e-Privacy Irányelv előírásai jelentik.

Az adatkezelés jogalapja:

Az adatkezelés jogalapja a Rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pontjával összhangban az Ön hozzájárulása.

Az adatkezelés célja:

Kapcsolattartás felhasználókkal a közösségi platformokon.

Az adatkezelés érintettje:

Az Adatkezelő közösségi oldalon lévő profiljának követői.

A kezelt adatok köre:

Közösségi oldalon használt felhasználó név és a felhasználó által nyilvánossá tett információk.

Az adatkezelés időtartama:

Önnek az egyes platformok szabályzata alapján van lehetősége az adatokat törölni.

 

2.12. Futóversenyre való jelentkezéssel együtt járó adatkezelés

 

Az adatkezelés megnevezése:

Az Adatkezelő futóversenyeket szervez, amelyre a versenyzők egy regisztrációs oldalon adhatják le jelentkezésüket. A nevezés feltétele a nevezési díj megfizetése (átutalása is).

Az adatkezelés jogszabályi háttere:

Az adatkezelés hátterét a Rendelet előírásai jelentik.

Az adatkezelés jogalapja:

Az adatkezelés jogalapja a Rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pontjával összhangban az Ön hozzájárulása.

Az adatkezelés célja:

A versenyre nevezők regisztrációja, rajtszámmal ellátása, számukra póló megrendelése, tájékoztatás a jelentkezéssel (nevezéssel) kapcsolatosan.

A kezelt adatok köre:

Az adatkezelés során az Adatkezelő az Ön nevét, nemét, születési dátumát, lakcímét, telefonszámát, e-mail címét, pólóméretét, azt, hogy melyik távon indul, gyerektávon indulás esetén a gyerek számát, számlázási adatait, nevezési díj megfizetése esetén bankszámlaszámát kezeli.

Címzett:

Verseny helyszínén a résztvevő (neve, születési dátuma, lakcíme) egészségügyi ellátása céljából mentőszolgálat részére.

Az adatkezelés időtartama:

Az adatokat az Adatkezelő a nevezési díj megfizetése esetén az Ön hozzájárulásának visszavonásáig kezeli a versenyen való induláshoz nélkülözhetetlen adatok (név, regisztrációs oldal által automatikusan generált rajtszám) és a jogszabályi kötelezettség alapján kezelt adatok (számlázási adatok) kivételével. A nevezési díj határidőre történő befizetésének elmulasztása a hozzájárulás (és a nevezés) visszavonásának tekintendő.

 

2.13. Futóversenyen rajtcsomag átvételével együtt járó adatkezelés

 

Az adatkezelés megnevezése:

Az Adatkezelő az általa szervezett versenyeken való induláshoz rajtcsomagot biztosít, amelynek az Adatkezelő üzletében vagy a helyszínen történő átvételéhez az Adatkezelő átvételre jogosító elektronikus levelének bemutatása szükséges.

Az adatkezelés jogszabályi háttere:

Az adatkezelés hátterét a Rendelet előírásai jelentik.

Az adatkezelés jogalapja:

Az adatkezelés jogalapja a Rendelet 6. cikk (1) bekezdés b) pontjával összhangban az Ön által leadott megrendelés (szerződés) teljesítése.

Az adatkezelés célja:

A rajtcsomag átadása.

A kezelt adatok köre:

Az adatkezelés során az Adatkezelő az Ön 2.2.12. szerinti nevezési adatait és rajtszámát kezeli.

Az adatkezelés időtartama:

Az adatokat az Adatkezelő a szerződés teljesítésétől számított 5. év elteltét követő naptári év január 31-ig kezeli.

 

2.14. Futóversenyen elért eredmények távonkénti közzétételével együtt járó adatkezelés

 

Az adatkezelés megnevezése:

Az Adatkezelő az általa szervezett versenyeken az egyes távokon elért eredményeket a helyszínen kifüggeszti, saját és időmérés-szolgáltatói honlapon közzéteszi.

Az adatkezelés jogszabályi háttere:

Az adatkezelés hátterét a Rendelet előírásai jelentik.

Az adatkezelés jogalapja:

Az adatkezelés jogalapja a Rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pontjával összhangban az Ön hozzájárulása.

Az adatkezelés célja:

Az időeredmények közzététele, eredményhirdetés.

A kezelt adatok köre:

Az adatkezelés során az Adatkezelő az Ön nevét, rajtszámát és időeredményét kezeli.

Címzett:

4.5. alatt

Az adatkezelés időtartama:

Az adatokat az Adatkezelő az Ön hozzájárulásának visszavonásáig kezeli.

 

2.15. Futóversenyen készített felvételek készítésével és közzétételével együtt járó adatkezelés

 

Az adatkezelés megnevezése:

Az Adatkezelő által szervezett versenyeken fénykép- és videófelvételek készülhetnek az esemény dokumentálása, támogatások megszerzése és szponzoráció biztosítása érdekében, amelyek nem egyes személyekre fókuszálnak, hanem az eseményt és a résztvevőket általánosságban rögzítik. Meghatározott, könnyen azonosítható felvételek, riportok készítése – mint az érintett hozzájárulásához kötött felvételek készítése – külön adatkezelésnek minősül.

Az adatkezelés jogszabályi háttere:

Az adatkezelés hátterét a Rendelet előírásai jelentik.

Az adatkezelés jogalapja:

Az adatkezelés jogalapja a Rendelet 6. cikk (1) bekezdés f) pontjával összhangban az Adatkezelő jogos érdeke.

Az adatkezelés célja:

Felvételek készítése az eseményen, azok közzététele az Adatkezelő által.

A kezelt adatok köre:

Az adatkezelés során az Adatkezelő az Ön képmását kezeli.

Az adatkezelés időtartama:

Az Adatkezelő jogos érdeke alapján készített és közzétett felvételek kapcsán Ön élhet tiltakozási jogával.

 

2.16. YouTube csatornához kapcsolódó adatkezelés

 

Az adatkezelés leírása:

Az Adatkezelő YouTube csatornán keresztül kapcsolatot tart az érdeklődőkkel.

A Google, mit a YouTube üzemeltetője önálló adatkezelő.

A platform kapcsán további részletes információkat és beállítási tudnivalókat a platform adatvédelmi nyilatkozatában talál:

https://policies.google.com/privacy?hl=hu

Az adatkezelés jogszabályi háttere:

Az adatkezelés jogszabályi hátterét a Rendelet és az Infotv., valamint az e-Privacy Irányelv előírásai jelentik.

Az adatkezelés jogalapja:

Az adatkezelés jogalapja a Rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pontjával összhangban az Ön hozzájárulása.

Az adatkezelés célja:

Kapcsolattartás felhasználókkal a YouTube csatornán.

Az adatkezelés érintettje:

Az Adatkezelő YouTube csatornájának követői.

A kezelt adatok köre:

YouTube fiókhoz használt felhasználó név és a felhasználó által nyilvánossá tett információk.

Az adatkezelés időtartama:

Önnek a platform szabályzata alapján van lehetősége az adatokat törölni.

 

2.17. Feliratkozás hírlevelekre

 

Az adatkezelés megnevezése:

Az Adatkezelő hírlevélben tájékoztatja az érdeklődőket a forgalmazott termékekről, azokkal kapcsolatos újdonságokról, a vásárlással kapcsolatos tudnivalókról.

Az adatkezelés jogszabályi háttere:

Az adatkezelés hátterét a Rendelet előírásai jelentik.

Az adatkezelés jogalapja:

Az adatkezelés jogalapja a Rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pontjával összhangban az Ön hozzájárulása.

Az adatkezelés célja:

Hírlevél küldésre történő feliratkozás regisztrálása.

A kezelt adatok köre:

kötelező adatok: név, e-mail cím; nem kötelező adatok: érdeklődési kör

Az adatkezelés időtartama:

Törlését a hírlevél-adatbázisból bármikor kérheti az  info@garmin.hu e-mail címre írt levélben vagy a hírlevél alján található leiratkozási linkre kattintva.

Az adatkezeléssel érintett harmadik felek (adattovábbítások, közös adatkezelők, adatfeldolgozók):

A LogiNet Systems Kft. (4.8. pont alatt), mint adatfeldolgozó.

 

2.18. A hírlevélküldéssel együtt járó adatkezelés

 

Az adatkezelés megnevezése:

Az Adatkezelő a feliratkozott érdeklődőknek időről-időre híreket, információkat nyújt termékeiről, az újdonságokról, valamint ezúton is eljuttatja a vásárlással kapcsolatos fontos híreket, tudnivalókat, indóformációkat.

Az adatkezelés jogszabályi háttere:

Az adatkezelés hátterét a Rendeletelőírásai jelentik.

Az adatkezelés jogalapja:

Az adatkezelés jogalapja a Rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pontjával összhangban az Ön hozzájárulása.

Az adatkezelés célja:

Hírlevél küldésre történő feliratkozás regisztrálása.

A kezelt adatok köre:

kötelező adatok: név, e-mail cím; nem kötelező adatok: érdeklődési kör

Az adatkezelés időtartama:

Törlését a hírlevél-adatbázisból bármikor kérheti az  info@garmin.hu e-mail címre írt levélben vagy a hírlevél alján található leiratkozási linkre kattintva.

Az adatkezeléssel érintett harmadik felek (adattovábbítások, közös adatkezelők, adatfeldolgozók):

A MailChimp (4.9. pont alatt), mint adatfeldolgozó.

 

 

3. További adatkezelések

 

Amennyiben az Adatkezelő további adatkezelést kíván végezni, akkor előzetes tájékoztatást nyújt az adatkezelés lényeges körülményeiről (adatkezelés jogszabályi háttere és jogalapja, az adatkezelés célja, a kezelt adatok köre, az adatkezelés időtartama).

 

Tájékoztatjuk Önt arról, hogy a hatóságok törvényi felhatalmazáson alapuló, írásbeli adatkéréseit az Adatkezelőnek teljesítenie kell. Az Adatkezelő az adattovábbításokról a Rendelet elvárásainak megfelelőség érdekében és az Infotv. 15. § (2)-(3) bekezdésével összhangban nyilvántartást vezet (mely hatóságnak, milyen személyes adatot, milyen jogalapon, mikor továbbított az Adatkezelő), amelynek tartalmáról kérésére az Adatkezelő tájékoztatást nyújt, kivéve, ha a tájékoztatását törvény kizárja.

 

 

 

 1. Tájékoztatás adatfeldolgozó igénybevételéről és az adatkezeléshez kapcsolódó tevékenységükről

 

4.1. A személyes adatok tárolására irányuló adatfeldolgozói tevékenység

 

Az adatfeldolgozó megnevezése: LogiNet Systems Kft..

Az adatfeldolgozó levelezési címe: 1117 Budapest, Galvani u. 2. III. emelet

Az adatfeldolgozó e-mail címe: info@loginet.hu

Az adatfeldolgozó telefonszáma: +36 30 174 1633

A LogiNet Systems Kft. az Adatkezelővel kötött írásbeli szerződés alapján a személyes adatok tárolását végzi a szervereken. A személyes adatok megismerésére nem jogosult.

4.2. A raktárlogisztikai feladatokkal összefüggő adatfeldolgozói tevékenység

Az adatfeldolgozó megnevezése: iLogistic Logisztikai Kft.

Az adatfeldolgozó címe: 2051 Biatorbágy, Verebély László utca 2.

Az adatfeldolgozó e-mail címe: sales@ilogistic.hu

Az iLogistic Kft. az Adatkezelővel kötött írásbeli szerződés alapján a megrendelések összeállítását, a csomag áruszállítónak való átadását végzi. A személyes adatokat a rendelés kiszállítása érdekében szükséges mértékig ismerheti meg.

 

 

 

 4.3. Az áruszállítással összefüggő önálló adatkezelői tevékenység

Futárszolgálat:

Az adatkezelő megnevezése: GLS General Logistics System Hungary Csomag-Logisztikai Kft.

Az adatkezelő levelezési címe: 2351 Alsónémedi, Európa utca 2.

Az adatkezelő e-mail címe: info@gls-hungary.hu

Az adatkezelő telefonszáma: 06(29)886-660

A GLS Hungary Kft. az Adatkezelővel kötött írásbeli szerződés alapján közreműködik a megrendelt áru kiszállításában, honlapján közzétett tájékoztatójának (https://gls-group.eu/HU/hu/adatvedelmi-szabalyzat) megfelelően. Ennek során a GLS Hungary Kft. a vevő nevét és aláírását, címét, e-mail címét és a telefonszámát a Posta törvény értelmében 1 évig köteles kezelni, míg utánvétel bankkártyás fizetése esetén a vevő bankszámlaszámát a megrendelt áru kiszállítását követően teljesítésének igazolása céljából a Ptk. szerinti elévülés időtartamáig kezelheti.

Amennyiben a rendelés mérete, jellege vagy a kiszállító kapacitáshiánya indokolja, az Adatkezelő egyedi esetekben más, ugyancsak Posta törvény hatálya alatt álló szolgáltatót vesz igénybe az érintett vásárló tájékoztatása mellett. A kiszállítás feltételeit más szolgáltató igénybevétele nem érinti.

Magyar Posta:

Az adatkezelő megnevezése: Magyar Posta Zrt.
Az adatkezelő levelezési címe: 1540 Budapest, adatvédelmi ügyekben megkereshető
- levélben: Ügyfélszolgálati Igazgatóság címén: 3512 Miskolc,
- e-mailben: az ugyfelszolgalat@posta.hu e-mail címen,
- telefonon: a 06-1-767-8282 számon,
- személyesen: a Magyar Posta Zrt., Budapest VI. ker.,Teréz krt. 51-53. szám alatt és a Magyar Posta Zrt. üzemeltetésében lévő állandó postahelyeken,
- adatvédelmi tisztviselő e-mail címén: adatvedelem@posta.hu
A Magyar Posta az Adatkezelővel  kötött írásbeli szerződés alapján közreműködik a megrendelt áru kiszállításában, honlapján közzétett tájékoztatójának (https://www.posta.hu/ugyfelszolgalat/aszf/postai_aszf és https://www.posta.hu/adatkezelesi_tajekoztato) megfelelően. Ennek során a Magyar Posta a vevő nevét és aláírását, címét a Posta törvény értelmében 1 évig köteles kezelni, míg utánvétel bankkártyás fizetése esetén a vevő bankszámlaszámát a megrendelt áru kiszállítását követően teljesítésének igazolása céljából a Ptk. szerinti elévülés időtartamáig kezelheti.
 

4.4. A bankon keresztüli fizetéssel (bankkártyás fizetéssel) összefüggő adatfeldolgozói tevékenység

 

Az adatfeldolgozó megnevezése: UniCredit Bank Hungary Zrt.

Az adatfeldolgozó levelezési címe: 1242 Budapest Pf. 386

Az adatfeldolgozó telefonszáma: 06(1)325-3200, 06(20)325-3200, 06(30)325-3200, 06(70)325- 3200

Az UniCredit Bank Zrt. mint pénzintézet a rá irányadó jogszabályoknak, honlapján közzétett adatkezelési tájékoztatónak megfelelően végzi adatkezelési tevékenységét.

4.5. A PayPal szolgáltatás használatával történő fizetéssel összefüggő adatkezelői tevékenység

Az adatkezelő megnevezése: PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A.

Az adatkezelő levelezési címe: Attention: Legal Department, 22-24 Boulevard Royal L-2449, Luxembourg

Az adatkezelő elérhetőségeinek listája: https://www.paypal.com/hu/smarthelp/contact-us

A PayPal mint pénzügyi szolgáltató a honlapján közzétett adatkezelési tájékoztatónak (https://www.paypal.com/hu/webapps/mpp/ua/privacy-full) megfelelően végzi adatkezelési tevékenységét.

4.6. A SimplePay szolgáltatás használatával történő fizetéssel összefüggő adatkezelői tevékenység

Az adatfeldolgozó megnevezése: OTP Mobil Kft.

Az adatfeldolgozó levelezési címe: 1093 Budapest, Közraktár utca 30-32.

Az adatfeldolgozó elérhetősége: tel: +36 1/20/30/70 366 6611, e-mail: ugyfelszolgalat@simple.hu 

Az adatfeldolgozó által végzett adatfeldolgozási tevékenység jellege és célja a SimplePay Adatkezelési tájékoztatóban, az alábbi linken tekinthető meg: http://simplepay.hu/vasarlo-aff 

4.7. A futóversenyen időméréssel összefüggő adatfeldolgozói tevékenység

Az adatfeldolgozó megnevezése: AGNI-Tech Kft.

Az adatfeldolgozó levelezési címe: 1135 Budapest, Petneházy utca 57. fsz. 4.

Az adatfeldolgozó elérhetősége: tel: 236-3011, fax: 236-3019, e-mail: sportido@agni.hu

Az AGNI-Tech Kft. mint időmérésszolgáltató a rá irányadó jogszabályoknak, honlapján közzétett adatkezelési tájékoztatónak megfelelően végzi adatkezelési tevékenységét.

4.8. A hírlevél-feliratkozásokkal összefüggő adatfeldolgozói tevékenység

Az adatfeldolgozó megnevezése: LogiNet Systems Kft.

Az adatfeldolgozó levelezési címe: 1117 Budapest, Galvani u. 2. III. emeletAz adatfeldolgozó elérhetősége: info@loginet.hu

Az adatfeldolgozó által végzett adatfeldolgozási tevékenység jellege és célja: a hírlevélküldésre való feliratkozások és leiratkozások kezelése, nyilvántartása.

4.9. A hírlevélküldéssel összefüggő adatfeldolgozói tevékenység

Az adatfeldolgozó megnevezése: The Rocket Science Group LLC d/b/a Mailchimp

Az adatfeldolgozó levelezési címe: 675 Ponce de Leon Ave NE, Suite 5000, Atlanta, GA 30308 USA

Az adatfeldolgozó elérhetősége: dpo@mailchimp.com

Az adatfeldolgozó által végzett adatfeldolgozási tevékenység jellege és célja: hírlevelek kiküldése adatkezelési tájékoztatójával (https://mailchimp.com/legal/privacy/#1._The_Basics) összhangban.

 

 1. Adatbiztonsági intézkedések

 

Az Adatkezelő oldalait mindenki csak saját felelősségére látogathatja, illetve használhatja. Az Adatkezelő nem vállal felelősséget azokért a veszteségekért, közvetlen vagy esetleges következményekkel járó károkért, amelyek az oldalain közölt esetleges téves vagy megtévesztő tartalomból, illetve a honlap létezéséből, használatából, használatra képtelen állapotából, nem megfelelő működéséből, meghibásodásából, teljes egészére vagy csak egy részére vonatkozó – akár előzetes értesítés nélküli – szüneteltetéséből, illetve a teljes leállításából, a honlap tartalmának törléséből eredően, továbbá vonal- vagy rendszerhibából, esetlegesen általa hordozott számítógépes vírusból, vagy az adatok bárki által történő illetéktelen megváltoztatása, illetve megsemmisülése következtében keletkeztek.

Az Adatkezelő kijelenti, hogy megfelelő biztonsági intézkedéseket hozott annak érdekében, hogy a személyes adatokat védje a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen. Az Adatkezelő technikai és szervezeti intézkedéseket tett a biztonság érdekében, hogy a felhasználók személyes adatait megóvja az adatvesztéstől, adatmegsemmisítéstől, adatmanipulációtól és a jogtalan hozzáféréstől.

A honlap szabványosított biztonsági intézkedéseket alkalmaz. A védett tartományok böngészőben a lakat szimbólumról ismerhető fel. A biztonságos kapcsolatok általában címükben is felismerhetők, amelyek „https://" kezdetűek. A lakat jelre duplán kattintva részletesebb információk találhatók a biztonsági tanúsítványról. 

Annak érdekében, hogy az Adatkezelő védekezzen a kiber-támadásokkal és csalásokkal szemben, tűzfalakat használ és ennek megfelelően dolgozza fel, kezeli a személyes adatokat (IP-címeket, a honlap meglátogatásának időpontját) is.

A honlapon megjelenő adatokat szolgáltató szerver elérhetősége évi 99,9% feletti. Rendszeresen mentés készül a teljes adattartalomról, így probléma esetén az eredeti adattartalom visszaállítható. A honlapon megjelenő adatokat jelszóval védett, korlátozott hozzáférésű adatbázisban tároljuk.

Az Adatkezelő minden munkatársának kötelessége, hogy betartsa az adatokkal kapcsolatos titoktartást, vagyis bizalmasan kezelje a személyes adatokat, továbbá az Adatkezelő a biztonsági intézkedéseit a technológiai fejlődésnek megfelelően folyamatosan átdolgozza.

A felhasználó kizárólag olyan adatokat adhat meg, amelyek kapcsán igazolni tudja, hogy az adatokat jogszerűen adja meg az Adatkezelőnek. A felhasználó köteles a regisztráció során a valóságnak megfelelő és teljes információt közölni a regisztrációs adatlap kérdéseire vonatkozóan, valamint a regisztrációs adatokat változás esetén megfelelően frissíteni. A felhasználó által nyújtott adatok valótlansága, hiányossága vagy pontatlansága esetén az Adatkezelőnek jogában áll részlegesen vagy teljes mértékben felfüggeszteni vagy megszüntetni a felhasználó hozzáférését. Az Adatkezelő fenntartja magának azt a jogot, hogy bármikor, saját belátása szerint azonnal megszüntesse a felhasználónak a honlap használatához és hozzáféréséhez való jogát, amennyiben a felhasználó megsérti a vonatkozó felhasználási feltételeket vagy bármely vonatkozó jogszabályok rendelkezéseit. A felhasználó tudatában van annak, hogy harmadik személyek személyes adatai jogi védelmet élveznek, azok megsértése jogi eljárásokat vonhat maga után, amelyért a felhasználó kizárólagos és teljes felelősséggel tartozik.

 

 1. Az adatkezelés során Önt megillető jogok

 

Az Adatkezelő a jelen pontban az Ön részére a személyes adatok kezelésére vonatkozó tájékoztatást tömör, átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető formában, világosan és közérthetően megfogalmazva kívánja nyújtani. Kérésére szóbeli tájékoztatás is adható, feltéve, hogy más módon igazolta az Ön érintetti személyazonosságát.

Az Adatkezelő elősegíti az Ön alábbiakban írt, Rendeletben rögzített jogainak a gyakorlását. Az Adatkezelő az érintetti jogok gyakorlására irányuló kérelem teljesítését nem tagadhatja meg, kivéve, ha bizonyítja, hogy Ön, mint érintettet nem áll módjában azonosítani.

Az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de mindenféleképpen a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja Önt kérelme nyomán hozott intézkedésekről. Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő további két hónappal meghosszabbítható. A határidő meghosszabbításáról az Adatkezelő a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatja Önt. Ha Ön elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, a tájékoztatást is elektronikus úton adja meg az Adatkezelő, kivéve, ha ezt Ön másként kéri.

Ha az Adatkezelő nem tenne intézkedéseket az Ön kérelme nyomán, késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja Önt az intézkedés elmaradásának okairól, valamint arról, hogy Ön panaszt nyújthat be valamely felügyeleti hatóságnál, és élhet bírósági jogorvoslati jogával (6.2. alatt bővebben).

Az Adatkezelő a tájékoztatást és az intézkedést díjmentesen biztosítja, azonban, ha az Ön kérelme egyértelműen megalapozatlan vagy – különösen ismétlődő jellege miatt – túlzó, az Adatkezelő, figyelemmel a kért információ vagy tájékoztatás nyújtásával vagy a kért intézkedés meghozatalával járó adminisztratív költségekre észszerű összegű díjat számíthat fel, vagy megtagadhatja a kérelem alapján történő intézkedést.

Ha az Adatkezelőnek megalapozott kétségei vannak az alábbi érintetti jogokhoz kapcsolódó kérelmet benyújtó természetes személy kilétével kapcsolatban, további, az érintett személyazonosságának megerősítéséhez szükséges információk nyújtását kérheti.

 

 

 

6.1. Az adatkezelés során Önt megilleti:

a tájékoztatáshoz való jog és a hozzáféréshez való jog:

Ön az adatkezelés időtartamán belül tájékoztatást kérhet az Adatkezelőtől a személyes adatai kezeléséről. Az Adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 25 napon belül írásban, közérthető formában tájékoztatja Önt a kezelt adatokról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, továbbá – amennyiben az adatok továbbítására is sor került – arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg az adatokat,

illetve Ön jogosult arra, hogy visszajelzést kapjon személyes adatai kezeléséről a Rendelet 15. cikk (1) bekezdés a)-h) pontjaiban foglalt tartalommal, másolatkérés esetén azonban az Adatkezelő jogosult észszerű mértékű adminisztratív díjat felszámolni;

az adatok helyesbítéséhez való jog:

Ön az adatkezelés időtartamán belül kérheti, hogy az Adatkezelő a személyes adatait helyesbítse, kiegészítését. A kérésének az Adatkezelő késedelem nélkül, de legkésőbb 25 napon belül eleget tesz;

az adatok törléséhez való jog:

Önnek lehetősége kérni, hogy az Adatkezelő az Önre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje, ha

a) a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték;

b) az Ön visszavonja hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;

c) Ön tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre;

d) a személyes adatokat jogellenesen kezelték;

e) a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell.

A törlés joga nem terjed ki arra, ha az Adatkezelőt törvény kötelezi az adatok további tárolására, illetve arra az esetre, sem ha a Rendelet 6. cikk (1) bekezdés c) pontjával összhangban az Adatkezelő jogosult a személyes adatok további kezelésére (így például a számlázással összefüggésben).

Az Adatkezelő nem hozza nyilvánosságra az Ön adatait, így amennyiben elfeledtetéshez való jogával kíván élni, azt adatfeldolgozási tevékenységet végző adatfeldolgozói vonatkozásában érvényesíti;

az adatkezelés korlátozásához (zároláshoz) való jog:

Ön jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha

a) Ön vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az Adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;

b) az adatkezelés jogellenes, és Ön ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;

c) az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de Ön igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy

d) Ön tiltakozott az adatkezelés ellen, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az Adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e.

Ha az adatkezelés a fenti okok valamelyike alapján korlátozás alá esik, az ilyen személyes adatokat a tárolás kivételével csak az Ön hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.

az adathordozhatósághoz való jog:

mivel az Adatkezelő nem végez automatizált adatkezelést, az Ön joga arra, hogy hozzájárulása alapján vagy az Önnel létrejött szerződés kapcsán Önre vonatkozó személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja vagy egy másik adatkezelőnek való továbbítsa (továbbíttassa), nem alkalmazható;

a tiltakozás joga:

Ön tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen,

(i) ha a személyes adatok kezelése vagy továbbítása közérdekű feladat végrehajtásához vagy az Adatkezelő, adatátvevő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve kötelező adatkezelés esetén és a Rendelet 21. cikk (1) bekezdésében foglalt esetben (alátámasztott kényszerítő erejű jogos indok fennállása esetén), illetve

(ii) ha a személyes adat felhasználása vagy továbbítása – az Ön hozzájárulása nélkül – közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik. Az Adatkezelő a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 25 napon belül megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről Önt írásban tájékoztatja.

 

Az Adatkezelő tájékoztatja Önt, hogy a rá vagy az általa igénybe vett adatfeldolgozóra alkalmazandó uniós vagy tagállami jogszabály korlátozhatja a fenti jogokat egyebek mellett bűncselekmények megelőzése, nyomozása, felderítése vagy a vádeljárás lefolytatása, illetve büntetőjogi szankciók végrehajtása, beleértve a közbiztonságot fenyegető veszélyekkel szembeni védelmet és e veszélyek megelőzését; az érintett védelme vagy mások jogainak és szabadságainak védelme; valamint polgári jogi követelések érvényesítése (Rendelet 23. cikke), amely körülményről adott kérelem esetén Önt tájékoztatja a fentiekben írt feltételek szerint.

 

6.2. Jogorvoslati lehetőségek

Amennyiben Ön szerint az Adatkezelő megsértette valamely, az adatkezelésre vonatkozó törvényi rendelkezést, vagy nem teljesítette valamely kérelmét, akkor vélelmezett jogellenes adatkezelés megszüntetése érdekében a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság vizsgálati eljárását kezdeményezheti (címe: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11, levelezési cím: 1374 Budapest, Pf.: 603., e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu). Tájékoztatjuk továbbá, hogy az adatkezelésre vonatkozó törvényi rendelkezések megsértése esetén, vagy ha az Adatkezelő nem teljesítette valamely kérelmét, akkor az Adatkezelővel szemben bírósághoz fordulhat.

 1. Adatkezelési tájékoztató módosítása

 

Az Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy jelen adatkezelési tájékoztatót módosítsa. A honlap módosítás hatálybalépését követő használatával elfogadja a módosított adatkezelési tájékoztatót. Az Adatkezelő gondoskodik arról, hogy módosítás esetén a korábbi szövegváltozat is elérhető legyen a honlapon.

 

Módosítás hatályba lépése: Budapest, 2023.09.26


A korábbi verzió megtekintéséhez kattintson ide!